Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Zeloo Financiële Dienstverlening gevestigd ’s Gravenmoer aan de Hoofdstraat 8 (5109 AC), hierna te noemen: “Zeloo”.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Zeloo enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een Overeenkomst heeft gesloten.
 3. Opdracht: De door Opdrachtgever aan Zeloo verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.
 4. Financieel Product: De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover Zeloo adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een Overeenkomst beheert.
 5. Aanbieder: De leverancier van een financieel product.

Artikel 2: Opdracht

 1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Zeloo wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Zeloo een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Zeloo is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een Offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
 2. Alle aan Zeloo verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Zeloo en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Zeloo werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
 3. Aan Zeloo verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Zeloo, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Zeloo opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Zeloo en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Zeloo werkzaam zijn.
 6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een Overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Zeloo zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen Zeloo

 1. Door Zeloo namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.
 2. Aan door Zeloo gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Zeloo een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
 3. Door Zeloo aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Zeloo een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

 1. In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Zeloo heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Zeloo heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Zeloo verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Zeloo gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Zeloo het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
 3. Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Zeloo heeft bekend gemaakt, mag Zeloo erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Het is Zeloo toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 2. Voor zover Zeloo bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zeloo is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
 3. Zeloo is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

 1. Het voor haar dienstverlening aan Zeloo toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de Aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen Zeloo en Opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.
 2. Zeloo is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnements- kosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomend door Zeloo en Opdrachtgever.
 3. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. Zeloo is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Zeloo beïnvloeden.
 4. In het geval Zeloo werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Zeloo start met de uitvoering van de Opdracht
 5. Facturen van Zeloo dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Zeloo voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
 6. Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. Zeloo is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.
 7. Verrekening door Opdrachtgever van door Zeloo voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Zeloo uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 8. Indien Opdrachtgever de door Zeloo in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Zeloo te voldoen kan Zeloo de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:
  –  Over de eerste € 500,00: 15% met een minimum van €40,00;
  –  Over de volgende € 500,00: 10%;
  –  Over de volgende € 000,00: 5%
  –  Over de volgende € 000,00: 1%
  –  Over het meerdere: 0,5%
 9. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Zeloo aanleiding geeft, is Zeloo bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Zeloo die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Zeloo haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
 2. Zeloo kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.
 3. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Zeloo zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Zeloo bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
 4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Zeloo verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Zeloo meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast Zeloo het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.
 5. Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Zeloo de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Zeloo

 1. Iedere aansprakelijkheid van Zeloo alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Zeloo bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Zeloo wordt uitgekeerd, inclusief het door Zeloo te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 2. In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Zeloo in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Zeloo alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Zeloo bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Zeloo geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Zeloo en de hare beperkt tot de door de Aanbieder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.
 3. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Zeloo is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
 5. Zeloo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door Zeloo gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
 6. Zeloo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Zeloo verzonden (email)berichten Zeloo niet hebben bereikt.
 7. Zeloo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Zeloo, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
 8. Zeloo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.
 9. Zeloo is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.
 10. In het geval Zeloo adviseert omtrent c.q bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Zeloo een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Zeloo is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Zeloo niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.
 11. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Zeloo voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
 12. Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Zeloo indien Zeloo zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.
 13. Klimaat risico’s: Bij het geven van hypotheekadvies voor de aankoop en financiering van een nieuwe woning, het herfinancieren van een bestaande hypotheek, of het verhogen van de hypotheek voor bijvoorbeeld verduurzaming, is Zeloo Financiële Dienstverlening niet verantwoordelijk voor de beoordeling van klimaatrisico’s. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk zijn voor de beoordeling van risico’s zoals overstromingen, aardverschuivingen, extreme weersomstandigheden of andere milieu- en klimaat gebaseerde factoren die de waarde en/of de bewoonbaarheid van de woning kunnen beïnvloeden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om hier zelf advies over in te winnen bij partijen die hiervoor deskundig en gekwalificeerd zijn zoals de makelaar, taxateur of bouwkundige.

Artikel 9: Overmacht

 1. Zeloo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Zeloo redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Zeloo ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Zeloo geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Zeloo kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 1. Door Opdrachtgever aan Zeloo verstrekte persoonsgegevens zullen door Zeloo niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Zeloo op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 2. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Zeloo, zal Zeloo de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
 3. Voor overige informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u naar ons privacystatement op website en de opdrachtbevestiging.

Artikel 11: Klachteninstituut

 1. Zeloo is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
 2. Zeloo conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Zeloo de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

 1. Klachten met betrekking tot door Zeloo verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Zeloo, te worden ingediend bij Zeloo. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Zeloo verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

 1. Op alle door Zeloo uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Zeloo en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
 3. Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Zeloo slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Zeloo en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 5. Zeloo is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Zeloo tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Zeloo genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.
Start Typing